Dariush Dolat-Shahi - Electronic Music, Tar And Sehtar - VinylWorld
Tracklist
Samā'
Shabistān
Hūr
Zahāb
Razm
Videos
Dariush Dolat-Shahi ‎– Samā' (Iran/US 1985)
Dariush Dolat-Shahi ‎– Samā' (Iran/US 1985)
Dariush Dolat-Shani - Hūr
Dariush Dolat-Shahi - Zahab (Tar and Electronic)
Dariush Dolat-Shahi - Razm