Dorothy Ashby - VinylWorld

Dorothy Ashby

Soul-Jazz
Jazz-Funk